Opiskeluhuolto toisella asteella

Opiskelijahuoltolaissa säädetään lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon sekä opiskeluhuollon järjestämisestä. Lain mukaan koulutuksen järjestäjä on vastuussa opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon toteutumisesta. Lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta voi järjestää kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö ja sitä voidaan järjestää myös valtion oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisöissä.

Opiskeluhuolto toteutetaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti

  • tukien yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä
  • edistäen mielenterveyttä
  • ehkäisten syrjäytymistä sekä
  • edistäen oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Opetussuunnitelman mukaisessa opiskeluhuollossa tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon toteutus jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Yhteisölliseltä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Sillä tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, jolla edistetään:

  • opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä
  • opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia

  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
  • opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja
  • opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluja erityisoppilaitoksissa.

Oppilaitoskohtainen opiskelutyöryhmä

Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa toimivien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu oppilaitoksessa työskentelevän henkilöstön ja opiskeluhuollon palveluissa toimivien ammattilaisten sekä yhteistyökumppaneiden yhteistyöstä. Opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista oppilaitoksessa vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.

Moniammatillisen työryhmän keskeisiä toimijoita oppilaitoksessa ovat rehtori, opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulunkäyntiavustajat,
koulunkäynninohjaajat, opiskeluhuollon psykologi, opiskeluhuollon
kuraattori, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ja lääkäri sekä koko oppilaitoksen muu henkilöstö. Lisäksi myös opiskelijat ja
opiskelijakunnat sekä vanhempainyhdistykset ovat oppilaitoksen sisällä keskeisiä toimijoita.

Oppilaitoksen ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat muut terveyskeskuspalvelut, lastensuojelu, kunnan sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi, aamu- ja iltapäivätoiminta, seurakunta, järjestöt, sekä muut oppilaitokset.

Lähteet: Perälä M-L, Hietanen-Peltola M, Halme N, Kanste O, Pelkonen M, Huurre T, Pihkala J, Heiliö P-L. Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Opas 36/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

TIEDÄ LISÄÄ

Opiskeluhuolto. Opetushallitus.

Lapset ja nuoret. Opiskeluhuolto. THL.

Jaa: