Tietoa

Täältä löydät tutkimustietoa, artikkeleita ja terveyden edistämiseen tähtäävää materiaalia, jotka soveltuvat erityisesti ammattiin opiskelevien nuorten kanssa työskenteleville.

 

UKK-instituutti: Terveysinfo – aineistoa terveyden edistämiseen

 

Terveysaineiston tietokanta ja hakupalvelu
  • Tietoja Suomessa saatavilla olevasta, yleisölle suunnatusta terveyden edistämisaineistosta.
  • Tietoja noin 200 eri tuottajan valmistamista aineistoista.
  • Materiaalit tilataan suoraan tuottajilta, linkit tilausosoitteisiin on tallennettu TerveysInfoon.
  • Näytekappalekokoelma TerveysInfoon sisältyvästä aineistosta on  UKK-instituutin kirjastossa.

 

Tietokannan käyttö
  • Voit etsiä aineistoa TerveysInfosta yhdistellen eri hakusanoja.
  • Voit myös tilata tiedonhaun (maksuton palvelu):

Tiedustelut

UKK-instituutti / TerveysInfo
p. 03 282 9227
sähköposti: ukterveysinfo@uta.fi

 

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma: Nuorimies seikkailee – karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma

Selvitys sisältää tutkittua tietoa niin nuorten miesten vapaa-ajanvietosta, fyysisestä aktiivisuudesta, ravitsemustottumuksista kuin nuoria miehiä tavoittavista organisaatioistakin. Tutkimustiedon perusteella fyysistä aktiivisuutta ja terveellistä ravitsemusta koskevat toimet voidaan kohdentaa nuorille miehille mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

http://www.suomimies.fi/filebank/1295-Nuorimies_seikkailee_netti.pdf

 

Nuorisotutkimusverkosto: Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä

Tässä seison enkä muuta voi? -pamfletin kirjoituksissa nostetaan esiin erilaisia nuorten liikuntaan liittyviä haasteita ja epäkohtia. Liian jäykät toimintarakenteet, reuna-alueiden vähäiset harrastusmahdollisuudet ja nuorten sosiaaliseen taustaan liittyvät tekijät tekevät liikuntatoiminnasta polarisoitunutta. Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa yhteiskunnan liikuntavastuuta ja nuorten osallisuuden tukemista.

Liikuntakysymyksissä olisi tärkeää nuorten ajatusten kuuleminen, mutta nuoret haluavat usein pitää etäisyyttä aikuisten tutkivaan ja kontrolloivaan katseeseen. Omaehtoisuuden ja itse tekemisen viehätys on vaarana kadota, jos pyritään liiaksi vaikuttamaan nuorten näkemykseen liikunnasta normiohjauksen varjossa.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikuntapamfletti2013.pdf

 

Kati Kauravaara: Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä

Väitöskirja käsittelee ammattiin opiskelevien nuorten miesten vähäistä fyysistä aktiivisuutta. Se kannustaa ja antaa eväitä ja työkaluja vähän liikkuvien näkökulman löytämiseen.

Tutkimuksessa kuvataan myös ammattikoulujen arkea. Kuvaus tekee näkyviksi ne rakenteet, olosuhteet, kontekstit sekä kulttuurin, joissa liikunnanedistämistyötä tehdään ja joihin tämä työ tulee sopeuttaa.

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41747/978-951-790-343-1_Likes_vaitos14062013.pdf?sequence=1

 

Heidi Enwald ja Noora Hirvonen: Terveystieto räätälöimällä nuoria puhuttelevaksi

Tieteelliseen tutkimukseen ja Mopo-hankkeessa saatuihin kokemuksiin perustuva opas perehdyttää räätälöinnin käyttöön nuoria puhuttelevan terveystiedon suunnittelussa ja toteutuksessa.

http://www.tuunaamopo.fi/tiedostot/Tietopankki/Liikunta%20ja%20terveys/Terveystiedon_rtlintitykalu.pdf

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL): Kouluterveyskysely 2015

Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat paljon eri-ikäisten ja eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten elinoloista ja -tavoista, kouluoloista, koetusta terveydestä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvistä kokemuksista.

https://www.thl.fi/en/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely